Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност

Адвокат Грудев осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни юридически лица пред общите съдилища и арбитражите в Република България. Осигурява качествена и надеждна правна защита на правата и законните интереси на своите клиенти по граждански и търговски дела, включително по дела, свързани с несъстоятелност, във всяка една фаза на съответното производство.

Comments are closed.