Услуги

Female banker sat with investor

Сфери на дейност

  •  Консултации и процесуално представителство при пътно транспортни произшествия и злополуки

В областта на пътнотранспортните произшествия Адвокатска кантора “Грудев и партньори” предлага помощ на пострадалите лица – консултация за законните им права и предприемане на необходимите правни мерки за изплащане на обезщетение за претърпените вреди.

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право

Адвокат Грудев има дългогодишен опит в консултирането на задължения от гражданскоправен, търговскоправен или трудовоправен характер и др. Преглага консултации и правна защита по всички отрасли на българското гражданско и търговско право.

  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност

Адвокат Грудев осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни юридически лица пред общите съдилища и арбитражите в Република България. Осигурява качествена и надеждна правна защита на правата и законните интереси на своите клиенти по граждански и търговски дела, включително по дела, свързани с несъстоятелност, във всяка една фаза на съответното производство.

  • Kонсултации в областта на наказателното право и процес

Предоставяне на правни консултации и писмени становища в областта на наказателното право и процес.

  • Процесуално представителство по наказателни дела

Представителство на лица по наказателни дела на всички стадии на производството – както на лица, привлечени в качеството на обвиняеми или подсъдими по дадено дело, така и по отношение на пострадали от престъпления граждани и ощетени юридически лица за защита на интересите им в производството.

  • Консултации в областта на административното и данъчното право

Адвокат Грудев предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на административното и данъчното право, на нормативните актове в областта на устройство не територията, обществените поръчки, конкуренцията, енергетиката, концесиите, приватизацията, защитата на потребителите и др. Предметът на консултациите включва и възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения за това и способи за тяхната реализация.

  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела

Адвокатското дружество осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица във всички сфери на административното и данъчното право, както във фазата на административното обжалване на административните актове, така и във фазата по съдебното им оспорване.

  • Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Адвокат Грудев е специалист в областта на гражданското и търговското право. Подпомага клиентите при избора на подходящата правна форма и доброто структуриране на техните бъдещи сделки и инвестиции с цел минимализиране на рисковете пред тяхното изпълнение.
Участва във воденето на преговори с насрещната страна с цел изясняване на всички правни аспекти на договора преди сключването му, както и гарантиране на точното му изпълнение от страните.

  • Подготовка на договори

Консултира своите клиенти при изготвянето и съгласуването на договори и съпътстващите ги документи относно всякакъв тип граждански и търговски сделки, познати на българското право, като винаги се стреми да предлага оптимални решения на съществуващите проблеми при тяхното сключване, изпълнение и прекратяване.